piirustukset4 s3

Turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Tulosta sivu

Yhtenä keskeisenä tavoitteena kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Asetimme yhteiseksi tavoitteeksi työturvallisuushavaintojen määrän tuntuvan lisäämisen ja tavoittelimme tapaturmatonta toimintavuotta. Tavoitteemme toteutuikin työturvahavaintojen osalta erinomaisesti, mutta tästäkään huolimatta emme välttyneet ikäviltä työtapaturmilta. Teimme erilaisia työturvallisuutta parantavia ja työtapaturmia ennaltaehkäiseviä havaintoja lähes 1000 kappaletta. Erinomaisena esimerkkinä työturvallisuuden kehittymisestä on se, että emoyhtiön tapaturmataajuus vuonna 2018 oli 0 eli työtapaturmista ei aiheutunut sairaspoissaoloja.

Konsernissa on vuosien ajan kannustettu henkilöstöä opiskeluun sekä sitä kautta itsensä kehittämiseen. Koko konsernissa koulutukseen käytettiin 1,8 (1,4) % teoreettisesta työajasta. Pyrkimyksenä on tarjota jokaiselle tehtävä, jossa henkilön osaaminen ja motivaatio tulevat tehokkaasti työyhteisön hyväksi.

Vuoden 2018 aikana konsernissa panostettiini muun muassa uuden talousjärjestelmän ja tilirakennemuutoksen koulutukseen, hankintakoulutukseen sekä tietoturvakoulutukseen. Koulutussuunnitelmassa suunnitellusti koko henkilöstöllä oli vuoden päättyessä voimassa oleva Työturvallisuuskortti, jonka hankkimisella tavoitellaan alhaisempaa työtapaturmariskiä ja valveutuneisuutta työturvahavainnoinnille. Myös muita tarvittavia pätevyyksiä päivitettiin.

Henkilöstöllä oleva, kunkin tehtävän vaatima, peruskoulutustaso painottuu ammatillisen koulutuksen omaaviin. Tälle koulutustasolle sijoittuu 53 (56) % henkilöstöstä. Ammatillinen koulutus pitää sisällään perustutkinnon ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet.

Opistotutkintoon on luettu kuuluvaksi pääasiassa teknillisen opiston käyneet sekä opistotason merkonomit. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat diplomi-insinöörejä, kauppatieteen-, kasvatus-, filosofian- ja hallintotieteiden maistereita ja YAMK-insinöörejä tai YAMK-tradenomeja.

Henkilöstön koulutukseen konsernissa käytettiin vuonna 2018 yhteensä 913 (813) päivää, keskimäärin 4,5 (3,5) päivää/henkilö. Koulutuspäiviä määrästä 55% käytettiin Nevessä ja loput 45% Infrassa.

Konsernin henkilöstön koulutustaso 2018

 

Työhyvinvointi ja työterveyshuolto

Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen edellyttävät onnistumista monissa asioissa. Vuosi 2018 koetteli monin tavoin Neve-konsernin työhyvinvointia. 

Vuoden alussa vesihuoltourakoinnin liiketoiminnat siirrettiin osaksi Infra Oy:tä. Erilaisten organisaatioiden ja niiden kulttuurien yhdistäminen ja sisäisesti vastuun uudelleenjakaminen eivät luonnistu kolhuitta.

Kesäkuussa Infra-yhtiössä päädyttiin yhteistoimintamenettelyn aloittamiseen, ja syksyn aikana selvisi, että laajoihin irtisanomisiin tulee mennä, koska aiemman Rovaniemen Infra Oy:n toimintojen palvelusopimukset olivat päättymässä eikä kilpailutuksessa menestytty. Yt-menettelyn aikana ja sen jälkeen koeteltiin erityisesti Infran henkilöstön jaksamista, eikä sairauspoissaolojen lisääntymiseltä vältytty. Työterveyshuollon edustajat olivat mukana yhteistoimintamenettelyn aikana aktiivisesti tarjoten mm. ryhmäkeskustelumahdollisuuksia.

Myös muualla Neve-konsernissa kiinnitetään jatkuvaa huomiota toimintojen tehostamiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön.

Konsernilla on laaja työterveyshuoltosopimus Työterveys Lappica Oy:n kanssa, joka sisältää muun muassa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Toimivat käytännöt työterveyshuollon ja työnantajan välisessä yhteistyössä koituvat sekä työntekijöiden että viime kädessä työnantajan eduksi. Keskustelu sekä Neven että Infran työterveysorganisaatioiden kanssa on ollut avointa ja rakentavaa.

Neve Oy:n työterveyshuollon kustannukset keskimäärin henkilöä kohti laskivat edelliseen vuoteen verrattuna hieman. Kelan kustannusluokkaan 1 kuului 71 (61) % työterveyshuollon kustannuksista. 

Infra Oy;n työterveyshuollon kustannukset ovat  yli 400 €/hlö suuremmat kuin emoyhtiössä. Kelan korvausluokkaan 1 kuuluvia kuluja oli n. 55 (52) % työterveyshuollon kustannuksista. 

Kustannusluokkaan 1 kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, muun muassa määräaikaistarkastukset ja työpaikkaselvityskäynnit. Kustannusluokkaan 2 kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Kelan korvausta ei saa ollenkaan esimerkiksi fysioterapiapalveluiden ostosta. 

Kun työyhteisöllä on toimintamallit ja välineet riittävän varhaiseen tukeen, voidaan ennalta ehkäistä muun muassa pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja tarttua myös muihin työyhteisöä hiertäviin asioihin. 

Fyysisen hyvinvointi on tärkeää kun suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja on tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Tähän haasteeseen vastattiin muun muassa työpiste-ergonomioiden tarkastuksilla, työfysioterapeutin suorittamilla työpistekäynneillä ja ohjauksella, asianmukaisella suojavaate ja –välinevarustuksella sekä muiden riskitekijöiden minimoimisella.

Riskitekijöitä kartoitetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä tehtävillä työpaikkakäynneillä sekä henkilöstön tekemin turvallisuushavainnoin. Työpaikkaselvityskäyntejä Nevessä tehtiin Suosiolaan kahdesti ja Revontulen toimipisteeseen useita kertoja. Revontulen avokonttorin työviihtyvyyttä mitattiin mm. melu- ja valoisuusmittauksin. Kun Revontulessa siirryttiin kokonaisuutena tiiviimpiin tiloihin kolmannen kerroksen tiloista luopumisen jälkeen, saivat kaikki halukkaat sähköpöydät sekä vastamelu- tai tavalliset kuulokkeet melun vaimentamiseksi.

Työnantaja on usean vuoden ajan korvannut kausi-influenssarokotuksen niille henkilöille, jotka haluaa rokotuksen ottaa. Vuonna 2018 tätä mahdollisuutta käytti 57 (44) henkilöä, joista 22 Infrasta.

Konsernissa on tehty sopimus kahden fysioterapiaa tarjoavan yrityksen kanssa. Työnantajan kustannuksella ja työterveyshuollon lähetteellä voi saada 5 kertaa vuodessa tuki- ja liikuntaelinongelmiin fysioterapeuttista hoitoa. Tätä mahdollisuutta käytti 25 (27) henkilöä.

Työssä tarvittavat erityistyösilmälasit korvaa työnantaja tietyin kriteerein. Vuonna 2018 työnantaja kustansi 1 (12) erityistyölasit. 

Työfysioterapeutti piti 5 (9) kertaa Revontulessa työskenteleville Taukotreenin.

Työterveys- ja turvallisuustoiminta  (OHSAS18001)

TTT-järjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä vastuullisesti. Turvallisuusraportti laadittiin jokaisen kuukauden alussa, ja julkaistiin Nitro-intrassa. Lisäksi palkittiin joka kuukausi turvallisuutta edistänyt henkilö/henkilöt ensiapupakkauksella.  Neven ja Infran johtoryhmien sekä Neven hallituksen kokouksiin työsuojelupäällikkö raportoi säännöllisesti turvallisuusmittareiden kehittymisestä. 

Wellworks’n TyöTurva-, Turvavartti- ja Turvakierros -järjestelmiä käytettiin vuoden 2018 aikana kiitettävästi. Konsernin tulospalkkiomittaristossa oli turvallisuushavaintojen määrä nostettu 200 havaintoon sekä Nevellä että Infralla.

Turvallisuushavaintoja/vaaratilanteita raportoitiin konsernissa yhteensä 942 (477), joista 373 (58) tehtiin Infra Oy:ssä.  Näistä havainnoista 54 on konsernin ulkopuolisen tahon tekemiä. Monet liiketoiminnat olivat ahkeria havaintojen tekemisessä, kuitenkin sekä Energiantuotanto- että Verkot -liiketoiminnat nousee tilastoissa ylimmäksi. 

Turvavartteja pidettiin konsernissa yhteensä 231 (126), joista 183 (78) Infrassa. Turvakierroksia pidettiin konsernissa yhteensä 389 (116), joista Infran osuus oli 45 (27).

Vuonna 2018 työtapaturmien määrä laski Neve Oy:n osalta nollaan. Neve Oy:ssä sattui kuitenkin 4 työtapaturmaa, joista ei aiheutunut sairauspoissaoloja Infra Oy:ssä työtapaturmia oli 9 (10), joista 9 (6) johti sairauspoissaoloon.

OHSAS18001 –ulkoiset auditoinnit olivat touko- ja marraskuussa. Toukokuun arvioinnissa tuli lievä poikkeama ja marraskuun arvioinnista selvittiin puhtain paperein. Toukokuun poikkeama koski vaaran ja riskinarviointien toimenpiteiden ohjeistuksen noudattamista. Korjaavat toimenpiteet eivät olleet aikataulullisesti hoidettuja kaikilta osin.

Virkistystoiminta

sienetHenkilöstölle tarjottavaa virkistystoimintaa on koordinoinut virkistysryhmä. Ryhmän toiminta supistui vuonna 2018, koska suurin osa virkistysmäärärahasta käytettiin TicketVirike-kortin lataukseen. Ryhmä kokoontui vuoden aikana yhden kerran.

Elokuun lopussa käytiin sienioppaan opastuksella sienimetsässä. Korit täyttyivät ja metsälaavulla valmistettiin poimituista sienistä erilaisia maistelupaloja ja tutustuttiin jo valmistettuihin sieniruokiin.

Pikkujouluja vietettiin marraskuussa ravintola Rokassa, jossa nautittiin viiden ruokalajin illallinen. Myös joulupukki kävi tervehtimässä lahjasäkkeineen. Ilta päätettiin The Bilebändin tahtiin. 

Marraskuussa otettiin käyttöön lähinnä toimistotyötä tekeville netin tai aplikaation kautta toimiva Cuckoo Workout -taukotreenipalvelu. Työpäivää voi tauottaa virtuaalisesti toteutettujen 1-3 minuuttia kestävien taukoliikuntavideoiden ohjaamana.

Joulukuussa tarjottiin koko henkilöstölle neljässä toimipisteessä jo perinteeksi muodostuneet joulupuurot. Samassa kuussa oli tarjolla myös kulttuuria Rovaniemen teatterissa.

Työfysioterapeutin vetämiä työmaatreenejä pidettiin Revontulen toimipisteessä 5 kertaa vuoden aikana.

Muita henkilöstöetuja

Aiemmin jo mainittu lakisääteistä laajempi työterveyshuolto tarjoaa palveluitaan resurssiensa puitteissa. Tämä lakisääteisiä palveluita laajempi työterveyshuolto aiheuttaa yritykselle enemmän kustannuksia kuin mitä lakisääteisten velvollisuuksien hoito edellyttäisi, mutta helpottaa muun muassa sairauspoissaolojen koordinointia ja henkilöstön kokonaiskuormitustason seurantaa.

Henkilöstöllä on mahdollisuus ostaa lounaslippuja, joiden arvo määräytyy kulloinkin voimassa olevan Verohallinnon ravintoedun mukaan. Myös puhelinetuun on mahdollisuus jokaisella vakituisella ja pidempää määräaikaista työsuhdetta tekevällä henkilöllä.

Työaikajoustoihin pyritään muun muassa liukuvaa työaikaa soveltamalla. Vuorotteluvapaalla on ollut vuoden aikana kaksi henkilöä. Osittaisia hoitovapaita on myös hyödynnetty konsernissa.  
Henkilöstön määrä ja rakenne