kristian4

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2018

Tulosta sivu

Muutoksia toimintaympäristössä

Energia- ja vesitoimialan toimintaympäristössä on havaittavissa monen tasoisia muutoksia. Sähkömyyntiliiketoiminnassa on viime vuosien aikana korostunut konsolidoitumisen tarve, jolla luodaan parempia menestymisen edellytyksiä markkinoilla alati tiukkenevassa hintakilpailussa ja digitaalisten kanavien kehittämisessä. Lappilaiset Energiapolarin omistajat päättivät yhdistää sähkönmyyntiliiketoiminnan kainuulaisen Loiste Oy:n kanssa. Voimavarojen yhdistämisellä tavoitellaan sähkömarkkinoille aiempaa vahvempaa toimijaa. Tämän järjestelyn myötä ja Loiste-kumppanin kanssa voimme kasvattaa liiketoimintaa ja osaamisen yhdistämisellä varmistaa uusien palveluiden kehittämisen asiakkaille koko Suomen alueella. Loiste- konsernin omistavat Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta.

Urakointiliiketoiminnan toimintaympäristön muutosten myötä järjestelimme myös konsernin urakointoimintojamme uudelleen. Vuoden 2018 alussa toteutui emoyhtiön sähköverkon urakointiliiketoiminnan siirtyminen liiketoimintasiirrolla osaksi lappilaista Ellappi Oy:tä. Tämä tarkoitti 23 ammattilaisen siirtymistä yhteiseen lappilaiseen urakointiyhtiöön, joka tuottaa jatkossa palveluita sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon palveluita Rovaniemen Verkolla ja sähköautomaation palveluita Napapiriin Vedelle. Ellapin omistus jakaantuu Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan kesken.

Samassa yhteydessä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n vesihuoltourakointi siirrettiin liiketoimintasiirrolla osaksi tytäryhtiö Napapiirin Infra Oy:tä. Yhtiö vastaanotti vesihuoltoverkostojen rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä vesihuoltolaitosten käynnissäpitoon liittyvän liiketoiminnan. Tällä järjestelyllä yhdistettiin kahdessa eri yhtiössä toimineet urakointiliiketoiminnot yhteiseen organisaatioon.

Konsernin ja infrayhtiön merkittävin tapahtuma vuonna 2018 oli YT-menettelyn aloittaminen kesäkuussa tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Yhtiön kolmivuotinen inhouse-asema Rovaniemen kaupungin yhdyskuntateknisten- ja ympäristöpalvelujen tuottajana oli päättymässä. Kaupunki kilpailutti viisivuotiset urakkasopimukset katujen kunnossapidosta, puistojen ja liikuntapaikkojen hoidosta sekä talvireittien ylläpidosta julkisesti elokuussa 2018. Infra Oy ei menestynyt tarjouskilpailuissa. YT-menettelyn perusteella yhtiön palveluksesta irtisanottiin 53 työntekijää. Yhtiössä jatkaviksi liiketoiminnoiksi jäivät vesihuollon käynnissäpito sekä vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja kunnossapito. Vakituisen henkilöstön määrä väheni YT-menettelyn myötä noin 20 henkilöön.

Asiakaskokemuksen ja proaktiivisuuden merkitys

Teimme strategiaamme ja tästä johdettuna kuluneen vuoden vuositavoitteisiin liiketoimintakohtaisia täsmennyksiä vuoden 2017 loppupuoliskolla. Tunnistimme etenkin valokuituliiketoiminnan näkökulmasta proaktiivisemman myynnin ja markkinoinnin merkityksen, jota täytyy pystyä tukemaan monikanavaisella toimintamallilla. Hyvin nopeasti huomasimmekin, että kokonaisuus on asiakaskokemus-prosessin kokonaisvaltaista määrittelyä ja prosessin kehittämistä. Miten me pystyisimme parantamaan ymmärrystämme asiakkaiden aidoista huolista ja tarpeista. Kuinka me voisimme auttaa palveluillamme ja yhteensovittaa tietoteknistä arkkitehtuuria asiakasrajapinnassa. Paremman asiakaskokemuksen takaamiseksi vahvistimme osaamistamme myynnin ja uusien energiapalveluiden kehittämiseksi uusien ammattilaisten rekrytoinneilla. 

Uusien energiapalveluiden lisäämiseksi tuotevalikoimaamme teimme kumppanuussopimuksen suomailaisen aurinkoenergian toimittajan Naps Solar Oy:n kanssa aurinkovoimaloiden toimittamisesta Pohjois-Suomen alueella kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Tämä kumppanuus mahdollisesti meille nopealla aikataululla aurinkoenergiajärjestelmien ja sähkövarastojen toimittamisen aloittamisen asiakkaille.  Aurinkosähkö tukee yhtiön strategian painopistealueita kiertotaloutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Neve - Aurinkosähköjärjestelmiä jälleenmyydään avaimet käteen asennettuna tai vaihtoehtoisesti laitteistoina.

Uusien energiapalveluiden lisäksi selkeytimme viime vuoden aikana kaukolämmön ja sähkön siirron hinnoittelua ja tuotteita. Uudet hinnoittelumallit hyödyntävät etäluettavien mittareiden mittaustietoja, jotka antavat nyt perusteen tehopohjaisille tuotteille ja mahdollistavat erilaisten ns. hybridiasiakkaiden huomioimisen entistä paremmin. Liittymismaksujen rakenteen yhtenäistämiseksi tehtiin muutoksia kaukolämmön liittymismaksuihin. Edelleen kaikkien tuotteidemme rakenteita tulee tarkastella ja selkeyttää asiakaan näkökulmasta ostamisen helpottamiseksi. Tuotteen ja palvelun selkeä ominaisuus- ja hintasisältö korostuvat erityisesti sähköisen kauppapaikan kautta ostettaessa. 

Vahva investointien vuosi

Konsernimme investointien määrä oli edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Erityisesti panostimme valokuituverkon rakentamiseen ja vesihuollon korjaus- ja kehitysvelan kuromiseen.

Napapiirin Kuituverkot Oy investoi kuluneen vuoden aikana merkittävästi sekä kaupungin keskusta-alueen että sen ympäristöalueiden valokuituverkon rakentamiseen. Tavoitteena oli rakentaa keskeiset ja strategiset runkoreitit, että kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat tilaajayhteydet. Ensimmäisessä tavoitteessa onnistuttiin kohtuullisen hyvin, jälkimmäisessä jäätiin aikataulujen venymisten ja resurssipuutteiden vuoksi tavoitemääristä, joka heijastui myös asiakastyytyväisyyteen.

Vesiliiketoiminnasta vastaavan Napapiirin Vesi Oy:n kertomusvuoden investoinnit olivat kaikkiaan 10,6 milj. euroa, joista pääosa kohdistui verkoston, pumppaamoiden ja vedenottamoiden saneeraukseen ja uuden rakentamiseen. Liiketoiminnan yhtiöittämisen myötä vesihuollon investointimääriä on pystytty kaksinkertaistamaan kolmessa vuodessa kunnallisen liikelaitoksen toimintaan verrattuna. Puhtaan veden käsittelyä vahvistettiin käynnistämällä Ahvenvaraan vedenottamon ja verkoston rakentaminen ja jatkamalla Muurolan alkalointilaitoksen suunnittelutyötä. Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennusinvestoinnin ja lietteenpolttolaitosprojektin rakentaminen aloitettiin ja ne jatkuvat vielä vuonna 2019. Alakorkalon kompostointilaitos myytiin Napapiirin Residuum Oy:lle huhtikuussa ja kompostimullan myynti lopetettiin kokonaan elokuussa.

Yhtenäinen ja turvallinen toimintakulttuuri

Yhtenäisten toimintatapojen ja johtamisen käytäntöjen vahvistamiseksi käynnistimme yhteisen Neven johtamisen pelikirjan laatimisen. Pelikirjan avulla luomme konsernille yhtenäiset johtamiskäytännöt, jotka vahvistavat strategian toteutumista. Keskeisiä pelikirjan tavoitteita on lisätä johtamisen ketteryyttä ja selkeyttää rooleja sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Olemme päivittäisessä toiminnassa usein huomanneet, että meillä on käytössä erilaisia sääntöjä, jotka ohjaavat ja määrittelevät toimintaamme ja toimintamalleja. Osa säännöistä voi olla vanhoja ja ne usein kirjoittamattomia, ne perustuvat uskomuksiin siitä, miten asioiden luullaan olevan. Pelikirjan avulla poistamme ja muutamme vanhoja uskomuksia. Pelikirjaa vastaavilla periaatteilla laadimme sähköisen työpöydän ja työskentelyn O365- pelikirjan sähköisten työkalujen ja viestintäkanavien roolin täsmentämiseksi.

Yksi keskeinen tavoite kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Asetimme yhteiseksi tavoitteeksi työturvallisuushavaintojen määrän tuntuvan lisäämisen ja tavoittelimme tapaturmatonta toimintavuotta. Tavoitteemme toteutuikin työturvahavaintojen osalta erinomaisesti, mutta tästäkään huolimatta emme välttyneet ikäviltä työtapaturmilta. Teimme erilaisia työturvallisuutta parantavia ja työtapaturmia ennaltaehkäiseviä havaintoja yli 1000 kappaletta. Erinomaisena esimerkkinä työturvallisuuden kehittymisestä on se, että emoyhtiön tapaturmataajuus vuonna 2018 oli 0 eli työtapaturmista ei aiheutunut sairaspoissaoloja.